Quiz Competition organized during PRASHANTAM – 2018.

“Quiz Competition held under Prashantam 2018, Winners are Shabab Yousaf Manhas, Gurjeet Singh, Narinder Sharma and Umar Farooq. Runner Ups are Abdul Hafeez Shah, Suhail Ahmad Khan, Tahir Farooq Baigh and Zakir Hussain Baigh
#Prashantam2k18